PROVOZNÍ ŘÁD SA HANSPAULKA

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D

 

 „ Sportovní areál Hanspaulka „

 

 (dále v textu jen „SAH“)

 

 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště je dohodou mezi majitelem areálu MČ Praha 6 a provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SAH je celoročně umístěn z ulice Na Hanspaulce u hospodářské budovy TJ Sokol Praha Hanspaulka.
 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí u správce  SAH v prostoru recepce.
 5. Žáci základní školy Hanspaulka užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy či žáci školní družiny, jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za žáky nese jejich vyučující, případně trenér.
 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce SAH, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 8. Vstup na jednotlivá sportoviště SAH je povolen pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi k danému povrchu. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce SAH. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách a listovkách na sportoviště.
 9. V celém areálu platí přísný zákaz kouření s výjimkou prostoru zahrádky umístěné u budovy recepce.
 10. Do prostoru SAH z hygienických důvodů platí zákaz vstupu psů a ostatních zvířat.
 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi.
 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru za provozní budovou areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích.
 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 16. Lékárnička je umístěna u správce areálu v recepci.
 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit u správce SAH dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SAH je povinen návštěvník ihned ohlásit správci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 18. Návštěvníci SAH si mohou zapůjčit klíče od skříněk na recepci oproti záloze.

II. Provozní doba SAH

Provozní doba je denně od 10.00 do 22.00 hod, mimo období letních prázdnin, kdy se provozní doba upravuje dle aktuálních rezervací sportovišť, případná změna provozní doby bude provozovatelem zveřejněna na webových stránkách areálu a zároveň bude vyvěšena na vstupních dveřích do areálu.

 V době školního vyučování ZŠ Hanspaulka probíhá v SAH školní tělovýchova.

III. Ceny vstupného

Vstup do areálu SAH za účelem sportovního vyžití činí 10,- Kč, v případě pronájmu sportoviště se vstupné nehradí a řídí se cenami uvedenými v ceníku.

Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen u správce SAH.

Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SAH odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SAH je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

Správce nezajišťuje ve SAH zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu      hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SAH se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Správce areálu, provozovatel: Václav Duda, IČ 65427378, tel: 606 916 916

Rezervace sportovišť: 724 069 956  

Policie ČR – 158     Městská policie – 156   Hasiči – 150      Záchranná služba – 155 Tísňová linka - 112