PROVOZNÍ ŘÁD SA HANSPAULKA

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D

 

 „ Sportovní areál Hanspaulka „

 

 (dále v textu jen „SAH“)

 

I. Všeobecná ustanovení
 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště je dohodou  mezi majitelem areálu MČ Praha 6 a provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SAH je celoročně umístěn z ulice Na Hanspaulce u hospodářské budovy TJ Sokol Praha Hanspaulka. Druhý vstup je brankou z ulice Fetrovská u provozní budovy areálu.
 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí u správce  SAH v prostoru recepce, kde budou zaregistrováni.
 5. Žáci základní školy Hanspaulka užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, přip. trenér.
 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce SAH, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení  jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 8. Vstup na jednotlivá sportoviště SAH je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěnou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce SAH. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoliv typu na sportoviště.
 9. Na sportovištích a budově SAH platí přísný zákaz kouření.
 10. Do prostoru SAH z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimkou je horolezecká stěna, dětské prolézačky.
 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích.
 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 16. Lékárnička je umístěna u správce areálu v recepci.
 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit u správce SAH dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SAH je povinen návštěvník ihned ohlásit správci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 18. Návštěvníci SAH si mohou zapůjčit klíče od skříněk na recepci (záloha 100,-Kč).
 19.  Ustanovení platná v období COVID-19 pro provoz v přetlakové hale:
 20. • vstup do areálu je povolen pouze předem objednaným sportovcům

• vstup osobám nesportujícím/doprovázejícím sportovce je přísně zakázán

• návštěvníci, kteří mají zájem o využití některé z nabízených sportovních služeb, se nejprve ohlásí

na recepci areálu

• při vstupu do areálu využijí návštěvníci dezinfekci rukou a vstupují v roušce

• vstup na sportoviště (kurt) je povolen pouze v roušce, kterou si hráči sundávají při hře

,• hráči na jednotlivých kurtech se po cestě na kurt nepotkávají

• nelze poskytovat zapůjčení sportovních pomůcek

 

II. Provozní doba SAH

Provozní doba je denně od 10.00 do 22.00 hod, mimo období letních prázdnin, kdy se provozní doba upravuje dle aktuálních rezervací sportovišť.

 V době školního vyučování ZŠ Hanspaulka probíhá v SAH školní tělovýchova.

III. Ceny vstupného

Vstup do areálu SAH za účelem sportovního vyžití činí 10,- Kč, v případě pronájmu sportoviště se vstupné nehradí a řídí se cenami uvedenými v ceníku.

Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen u správce SAH.

Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit se tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SAH odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SAH je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

Správce nezajišťuje ve SAH zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu      hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SAH se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Správce areálu, provozovatel: Václav Duda, IČ 65427378, tel: 602 323 325

Rezervace sportovišť: 724 069 956  

Policie ČR – 158     Městská policie – 156   Hasiči – 150      Záchranná služba – 155 Tísňová linka - 112

 

 

 

 

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY PRO DĚTI

 

SA Hanspaulka není veřejným hřištěm, protože však chceme vyhovět především dětem z okolí areálu, aby mohly trávit volný čas sportováním, ale zároveň aby nedocházelo k poškozování a znečišťování hřišť, umožníme, za splnění níže uvedených podmínek, vstup takovým návštěvníkům.

Nabízíme 2 varianty, které jsou popsány níže. Pro obě varianty platí, že na sportovišti může být v jednom okamžiku maximálně 10 osob, sportující osoby nesmí být starší 18ti let, s vyjímkou zákonných zástupců či doprovodu nezletilých, zároveň se nesmí jednat o organizovaný sport.

 

Postup pro jednorázový vstup:

 

Var. A/ nutná registrace osoby na recepci či prostřednictvím on-line rezervačního systému na adrese: https://jdemenato.cz/reservation/sporthanspaulka/login

Po zaregistrování Vám bude na příslušný email zasláno automaticky vygenerované heslo, které si můžete změnit.

Po příchodu na areál je nutné při první návštěvě nahlásit se na recepci a uhradit poplatek ve výši 100 Kč, který opravňuje návštěvníka k jednorázovým vstupům (bez předchozí rezervace a v době kdy jsou sportoviště volná – nerezervovaná), tento poplatek má platnost vždy celý kalendářní rok. Počet vstupů není omezen. Vstup opravňuje návštěvníka k využití venkovních sportovišť (nikoliv na sportoviště krytá halou).

Při dalších návštěvách je vždy nutné před začátkem sportování nahlásit se na recepci.

 

Var. B/ bez registrace

Nutná návštěva recepce, za poplatek 10 Kč za osobu je umožněn vstup na sportoviště bez předchozí rezervace za předpokladu, že sportoviště je volné. Nevztahuje se na sportoviště krytá halou.

 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat Provozní řád SA Hanspaulka.