Ceník

 

Letní sezona

 

sportoviště

základní cena
Kč/hodina
stálá rezervace příplatek za osvětlení
malá kopana umělá tráva 3. generace 590 550 150
tenis, nohejbal umělá tráva 200 200 100
basketbal, volejbal umělý povrch 100    
atletická dráha, doskočiště 200    
pétanque 100    
stolní tenis 50     

 

 

 

 

 

Ceník tenisové školy pro letní sezónu 2021 (platný do 9.10.2021)

 

skupina Kč/hodina nečlen Kč/hodina člen TK HM z.s.
4 hráči 190 180
3 hráči 250 240
2 hráči 320 300
1 hráč 600 580

 

Informace o možnosti založení členství v Tenisovém klubu Horní Měcholupy z.s. získáte přímo na recepci SA.

Cena zahrnuje pronájem hřiště na 55 minut, služby trenéra, zapůjčení tréninkových a sportovních pomůcek, DPH.

 

Ceník tenisové školy pro zimní sezónu 2021/2022 (platný od 10.10.2021 do 10.4.2022)

 

skupina Kč/hodina nečlen Kč/hodina člen TK HM z.s.
4 hráči 250 220
3 hráči 350 320
2 hráči 450 420
1 hráč 820 790

 

Informace o možnosti založení členství v Tenisovém klubu Horní Měcholupy z.s. získáte přímo na recepci SA.

Cena zahrnuje pronájem hřiště na 55 minut, služby trenéra, zapůjčení tréninkových a sportovních pomůcek, DPH.


PROVOZNÍ ŘÁD

  

"Sportovní areál Hanspaulka"  (dále v textu jen "SAH") 

I. Všeobecná ustanovení

 • 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště je dohodou mezi majitelem areálu MČ Praha 6 a provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 • 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 • 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SAH je celoročně umístěn z ulice Na Hanspaulce u hospodářské budovy TJ Sokol Praha Hanspaulka. Druhý vstup je brankou z ulice Fetrovská u provozní budovy areálu.
 • 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí u správce SAH v prostoru recepce, kde budou zaregistrováni.
 • 5. Žáci základní školy Hanspaulka užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, přip. trenér.
 • 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 • 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce SAH, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 • 8. Vstup na jednotlivá sportoviště SAH je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěnou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce SAH. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoliv typu na sportoviště.
 • 9. Na sportovištích a budově SAH platí přísný zákaz kouření.
 • 10. Do prostoru SAH z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 • 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimkou je horolezecká stěna, dětské prolézačky.
 • 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 • 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích.
 • 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy ? vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 • 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 • 16. Lékárnička je umístěna u správce areálu v recepci.
 • 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit u správce SAH dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SAH je povinen návštěvník ihned ohlásit správci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 • 18. Návštěvníci SAH si mohou zapůjčit klíče od skříněk na recepci (záloha 100,-Kč).
 • 19. Ustanovení platná v období COVID-19 pro provoz v přetlakové hale:

 vstup do areálu je povolen pouze předem objednaným sportovcům
 vstup osobám nesportujícím/doprovázejícím sportovce je přísně zakázán
 návštěvníci, kteří mají zájem o využití některé z nabízených sportovních služeb, se nejprve ohlásí
na recepci areálu
 při vstupu do areálu využijí návštěvníci dezinfekci rukou a vstupují v roušce
 vstup na sportoviště (kurt) je povolen pouze v roušce, kterou si hráči sundávají při hře
 lavičky nebo židle na kurtu jsou od sebe nejméně 2m a jsou určeny vždy samostatně pro každou
stranu kurtu
 hráči na jednotlivých kurtech se po cestě na kurt nepotkávají
 nelze poskytovat zapůjčení sportovních pomůcek

 

II. Provozní doba SAH

 • Provozní doba je denně od 8.00 do 22.00 hod.
 • V době školního vyučování ZŠ Hanspaulka probíhá v SAH školní tělovýchova.

III. Ceny vstupného

 • Vstup do do areálu SAH za účelem sportovního vyžití činí 10,- Kč, v případě pronájmu sportoviště se vstupné nehradí a řídí se cenami uvedenými v ceníku.
 • Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen u správce SAH. Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, a to písemně na emailovou adresu info@sporthanspaulka.cz, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 70 % z ceny řádně neomluvené rezervace.
 • Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit se tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. - IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SAH odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SAH je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

 • Správce nezajišťuje ve SAH zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SAH se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

Důležitá telefonní čísla:

 •  
 • Rezervace sportovišť : 724 069 956
 • Provozovatel : Václav Duda 602 323 325
 • Hasiči 150     Záchranná služba 155     Městská policie   156       Policie ČR     158

 

Tenisový kurt - ceny zimní sezona 2020/2021
  cena za 1 hod pronájmu
všední dny od 300 Kč
víkendy 290 Kč

 

 

 

Fotbalové hřiště - ceny zimní sezona 2020/2021
  cena za 1 hod pronájmu
všední dny, víkendy 1.190 Kč (stálá rezervace 1.070 Kč)

 

 

 

 

 

 

Také máme WI-FI